28 Mar 2022

Thử nghiệm bộ chỉ số khu công nghiệp sinh thái

Trong thời gian từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 2022, nhóm chuyên gia của UNIDO đã tiến hành thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá hoạt động khu công nghiệp sinh thái tại Khu công nghiệp Hiệp Phước ở Thành phố Hồ Chí Minh và Khu công nghiệp Amata ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự thảo bộ chỉ số bao gồm:

·      Các chỉ số dựa trên khung chỉ số quốc tế khu công nghiệp sinh thái do UNIDO, Ngân hàng Thế giới và GIZ xây dựng;

·      Các chỉ số dựa trên các kết quả nghiên cứu đánh giá về điều kiện thực tế của Việt Nam từ dự án khu công nghiệp sinh thái do GEF-SECO trước đây;

·      Các chỉ số quy định trong Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp sinh thái và nghị định sửa đổi.

Việc thử nghiệm bộ chỉ số này nhằm hai mục đích xác định tính hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp và từ đó làm cơ sở cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chính phủ Việt Nam xem xét tính thực tiễn và mức độ phù hợp của các chỉ số đối với điều kiện của Việt Nam. Kết quả cuối cùng là xây dựng một bộ chỉ số quốc gia đơn giản nhưng hiệu quả về khu công nghiệp sinh thái.

Ngày 29 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 năm 2022, Ban quản lý dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” của UNIDO đã phối hợp với 40 doanh nghiệp tại KCN Amata và KCN Hiệp Phước, đồng thời phỏng vấn ban quản lý các khu công nghiệp và công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN về dự thảo bộ chỉ số này.

Bộ chỉ số được xây dựng dựa trên các khía cạnh về quản lý KCN, kinh tế, xã hội và môi trường nhằm đo lường mức độ hoạt động của các khu công nghiệp phát triển theo hướng mô hình khu công nghiệp sinh thái đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Các chuyên gia của UNIDO đang thảo luận với đại diện các công ty tại KCN Hiệp Phước

Các chuyên gia của UNIDO đang thảo luận với đại diện các công ty tại KCN Amata