Ban quản lý dự án

Ông Lê Thành Quân Giám đốc Dự án
Bà Vương Thị Minh Hiếu Phó Giám đốc Dự án Quốc gia
Ông Võ Đình Hưng Điều phối viên Dự án Quốc gia

Văn phòng Dự án

Bà Nguyễn Trâm Anh Quản lý Kỹ thuật Quốc gia
Bà Bùi Hồng Phương Quản lý Dự án Quốc gia
Bà Đỗ Hồng Giang Cán bộ Kế toán kiêm Hành chính

UNIDO trụ sở chính

Ông Alessandro Flammini Điều phối viên tại UNIDO trụ sở chính
Bà Styrsky Susane Phụ trách tài chính tại UNIDO trụ sở chính
Bà Muge Dolun Giám đốc Dự án tại UNIDO trụ sở chính