Một số kết quả về hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn và cộng sinh công nghiệp ở cấp công ty

UNIDO cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Ban quản lý khu công nghiệp và các công ty sản xuất trong khu công nghiệp, nhằm thúc đẩy hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RECP) và phát triển cộng sinh công nghiệp.

 Công Ty TNHH Shin-Etsu Việt Nam