Lợi ích thu được từ Khu công nghiệp sinh thái

Lợi ích kinh tế
Các lợi ích kinh tế tạo ra từ KCX bao gồm tạo việc làm thông qua việc áp dụng các giải pháp sinh thái và hợp tác công nghiệp. Khu công nghiệp sinh thái giúp tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vì các doanh nghiệp trong các KCN được thiết kế và quản lý tốt có thể sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm lãng phí, gia tăng giá trị và giảm thiểu rủi ro cũng như tận dụng tối đa nguồn lực của mình. Tận dụng các dịch vụ hiện có, từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất. Thống kê cho thấy, các khu công nghiệp sinh thái có khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao hơn. Lợi ích gián tiếp do các khu công nghiệp sinh thái mang lại rất khó định lượng nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp lợi ích kinh tế lâu dài từ tăng trưởng việc làm gián tiếp thông qua nâng cao kỹ năng, chuyển giao công nghệ và đào tạo; nâng cao độ tin cậy và tăng "tác động trình diễn" của các phương pháp hay nhất; từ đó nhân rộng các giải pháp hiệu quả.
Lợi ích môi trường
Lợi ích môi trường của các khu công nghiệp sinh thái đạt được thông qua việc giảm thiểu ô nhiễm và phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên (nguyên liệu, nước, năng lượng) và giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải. , từ đó góp phần bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học của địa phương. Đồng thời, công tác quản lý hóa chất và các chất độc hại trong khu công nghiệp sinh thái được cải thiện nhằm tăng lợi ích về môi trường và đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
Lợi ích xã hội
Lợi ích xã hội từ các khu công nghiệp sinh thái bao gồm tăng việc làm chất lượng cho địa phương thông qua cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường gắn kết và mang lại lợi ích cho cộng đồng, cải thiện bình đẳng giới thông qua tạo việc làm cho phụ nữ và cải thiện cơ sở vật chất cho lao động nữ. Công tác an ninh trong khu công nghiệp được cải thiện góp phần giảm thiểu tội phạm và đảm bảo an toàn cho người lao động. Khu công nghiệp hỗ trợ cộng đồng xung quanh thông qua các cơ sở hạ tầng xã hội như các trung tâm đào tạo nghề giúp phát triển kỹ năng và cung cấp các dịch vụ bổ sung cho cộng đồng.